Volg ons op:

Informatiegidsen

Een woord vooraf

Waarom een schoolgids voor ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers ?

Wordt uw kind binnen niet al te lange tijd 4 jaar? Gaat u binnenkort verhuizen? Zoekt u misschien een school die beter bij uw kind past? Scholen verschillen steeds meer, in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten.
Deze gids geeft aan waar de Bussel voor staat, zodat ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers weten waar ze ons op kunnen aanspreken. Deze gids is geschreven om u te helpen bij de keuze van een school.

Schoolgids Afbeelding Schoolgids 2017-2018

 

Inhoud van onze gids.:

  • de opzet van ons onderwijs
  • de zorg voor kinderen
  • wat van ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers verwacht wordt en wat ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers van de school kunnen verwachten
  • de resultaten van ons onderwijs

 

Informatieboekje

In de bijlage staan de jaarlijkse gegevens van de school betreffende schooltijden, groepenindeling, namen teamleden en andere relevante gegevens die elk jaar veranderen.

De schoolgids is geldig tot augustus 2018, de bijlage wordt elk schooljaar vernieuwd.

Infoboekje Infoboekje 2017-2018 

 

Verzoek om te reageren

Indien ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers wensen hebben betreffende de schoolgids of suggesties voor verbetering kunnen ze contact opnemen met de schoolleider.

Schoolplan

Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Stichting Scala- in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen en verbeterplannen. Met behulp van WMKPO hebben we in kaart gebracht waar onze sterke punten en onze zwakke punten liggen. Hiermee hebben we zicht verkregen op de verbeterdoelen voor de komende vier jaar.
In ons schoolplan leggen wij verantwoording af naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders. Daarnaast is het schoolplan een planningsdocument voor de planperiode 2012-2016. Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk 7) stelt de schoolleider jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In een jaarverslag blikken we terug en wordt verantwoording afgelegd over de uitvoer van verbeteractiviteiten van dat schooljaar en de opbrengsten daarvan. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren (PDCA-cyclus).

Schoolplan Schoolplan 2016 - 2020

 

Rapporten

1e rapport groep 8 24 november 2017
1e rapport groep 3 t/m 7 23 februari 2018
2e rapport groep 3 t/m 7 29 juni 2018
2e rapport groep 8 6 juli 2018