Volg ons op:

Verkeer

Verkeersveiliheidslabel

 

De Bussel is gecertificeerd middels het BVL, het Brabants Verkeersveiligheid Label. Dit betekent dat onze school structureel aandacht besteedt aan verkeerslessen aan de hand van een doorgaande leerlijn.

Door het schooljaar heen worden er schoolbreed verschillende activiteiten georganiseerd zoals:

  • Fietsverlichtingscontrole schoolbreed
  • Projectweek
  • Voeten en fietsenactie
  • De week van veilig oversteken

Daarnaast nemen de kinderen uit groep 7 deel aan het theoretisch- en praktisch verkeersexamen. Om de verkeersactiviteiten te stimuleren en uit te voeren is er een verkeerscommissie actief. Voor meer informatie kunt u kijken op één van de volgende sites: http://www.bvlbrabant.nl of https://vvn.nl

 

Verkeersmethode

De kinderen krijgen les uit de VVN Verkeersmethode. Deze methode bestaat uit een verkeersblad met daarbij een thuisopdracht zodat ook ouders betrokken worden bij de verkeerslessen.  

 Verkeersmethode

 

Fietsverlichtingscontrole

In het najaar wordt de verlichting van de fietsen van groep 4 t/m 8 gecontroleerd. Dit doen wij samen met de hulp van medewerkers van rijwielhandel Fitters te Vlijmen en een vrijwilliger van VVN. De kinderen van wie de fiets niet voldoet aan de eisen, krijgen een controlekaartje mee waarop staat wat er ontbreekt. Het is belangrijk dat kinderen opvallen in het verkeer.

Fietscontrole

 

Projectweek

In deze week staan er verschillende onderwerpen centraal.

  • Groep 1-2 Thema Vervoer
  • Groep 1-2 Thema Vervoer
  • Groep 3-4 Verkeerswandeling
  • Groep 5-6 Dode hoek
  • Groep 7 Theorie- en praktijkexamen
  • Groep 8 Bereid kinderen voor op de brugklas.

 

 Projectweek

 

Voeten- en fietsenactie

Deze actie is bedoeld om kinderen te stimuleren lopend of met de fiets naar school te gaan. De klas waarin de meeste kinderen te voet of met de fiets naar school zijn gekomen, wint een prijs.

 

De week van veilig oversteken

Deze week staat het veilig oversteken centraal. Hierin helpen zowel ouders als leerkrachten om kinderen veilig te laten oversteken. Daarnaast wordt hier ook elke woensdag na een vakantie aandacht aan besteed. 

 

Verkeersexamen

De kinderen van de groepen 7 leggen dit jaar een theoretisch en praktisch verkeersexamen af. Hiermee toetsen we of kinderen de opgedane verkeerskennis kunnen toepassen in het verkeer.

 

Meldpunt Veilig Verkeer

Het is belangrijk dat kinderen op een veilige manier naar school kunnen lopen of fietsen. De Bussel vraagt u dan ook vriendelijk om samen met ons verkeersonveilige situaties rondom de school te melden bij het Meldpunt Veilig Verkeer.

Het Meldpunt Veilig Verkeer is het centrale registratiepunt, waar weggebruikers onveilige verkeerssituaties kunnen melden. Met deze informatie kan VVN verkeersonveilige situaties signaleren en tevens de verkeersbeleving van weggebruikers en verkeersdeelnemers inventariseren. Met uw meldingen krijgt VVN nog beter inzicht in verkeersonveilige situaties rondom scholen en kunnen we gezamenlijk acties ondernemen om deze situaties te verbeteren.

www.meldpuntveiligverkeer.nl

 

Protocol Vervoer

Voor het vervoer van kinderen naar verschillende activiteiten maken we gebruik van verschillende vormen van vervoer:

1. Vervoer lopend

Voor activiteiten in de buurt van de school, loopt de leerkracht samen met zijn
groep naar de plaats van bestemming. Als de groep de directe omgeving van de
school verlaat, loopt er naast de leerkracht altijd minimaal 1 extra begeleider mee (ouder, stagiaire). Zowel kinderen als begeleiders dragen een verkeershesje.


2. Vervoer per fiets

Vanaf groep 6 gaan kinderen soms per fiets naar verschillende activiteiten.
De fietsen van de kinderen moeten in orde zijn.
Kinderen moeten een eigen fiets bij zich hebben, anders kunnen ze niet mee en blijven ze op school achter. Uitzonderingen worden alleen gemaakt door de groepsleerkracht. Een kind mag daarbij alleen achterop bij een leerkracht of begeleider. Kinderen beneden de 8 jaar mogen alleen achterop de fiets vervoerd worden als ze zitten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor rug, handen en voeten.
Naast de leerkracht gaan er altijd minimaal 2 extra begeleiders (ouders, stagiaires) mee.
De drie begeleiders zijn verdeeld over de rij van fietsers: één voorop, één in het midden en één achteraan.
De kinderen fietsen in de regel twee aan twee of achter elkaar.
De kinderen moeten de termen en tekens kennen die noodzakelijk zijn om veilig met een groep te kunnen fietsen (vaart minderen, ritsen, stoppen).
Er wordt altijd gestopt voor een rood stoplicht. Niet het verkeer tegen houden bij een rood stoplicht om de hele groep aan de overkant te krijgen. Als er een deel van de groep aan de overkant is en de rest nog niet, zoekt de groep aan de overkant een veilige plek om samen met één van de begeleiders te wachten op de rest van de groep.
Aan de kinderen in groep 6 wordt instructie gegeven over de specifieke eisen die worden gesteld aan kinderen als zij fietsen in een grote groep.
* fiets rustig twee aan twee
* ga niet slingeren niet inhalen
* blijf goed rechts rijden en waarschuw elkaar bij tegemoet komend verkeer
Tijdens het fietsen dragen de leerlingen en begeleiders verkeershesjes.
Maak met de fietsouders van te voren goede afspraken over de te volgen route
* houd afstand van je voorganger
* blijf steeds voor je kijken en rem op tijd, maar niet te plotseling
* let op het andere verkeer, o.a. passerende auto's

3. Vervoer per auto

Per activiteit kunnen ouders aangeven of ze hierbij willen helpen. Ouders die hierbij helpen dienen in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.
Kinderen kleiner dan 1,35m moeten in een goedgekeurd en passend kinderbeveiligingssysteem zitten. Goedgekeurd zijn zitjes met labels ECE R44/03 en R44/04. Passend betekent dat het kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de lengte en gewicht van het kind.
Kinderen vanaf 1,35m en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel.
Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan er autogordels aanwezig zijn. (Twee kinderen/personen in één autogordel is verboden).
Iedereen moet over een eigen zitplaats beschikken.
De leerkracht draagt er zorg voor dat:

* Er een goede verdeling over de auto’s wordt gemaakt
* Ouders weten welke kinderen bij hen in de auto zitten.
*Dat alleen kinderen groter dan 1.50 m voorin zitten
* Dat alle kinderen in de gordel worden vervoerd.
* Parkeergeld en benzinegeld wordt gedeeltelijk door school vergoed.
De leerkracht informeert de ouders zo volledig mogelijk over de plaats van bestemming. De ouders en de leerkracht spreken samen een veilige verzamelplek af waar even gewacht kan worden voordat de kinderen aan de activiteit gaan beginnen of de activiteit gaan bezoeken.

4. Vervoer per bus

Bij georganiseerd busvervoer door derden (b.v. schoolreisje) moet een duidelijke in- en uitstapplaats worden afgesproken en bij voorkeur vóór de speelplaats. Bij inhuur wordt de plek van ophalen vastgelegd door directie.
Voor het vervoer per bus gelden de regels die door de overheid zijn vastgesteld. Dit houdt in dat:
De kinderen niet door de bus lopen tijdens het vervoer.
De kinderen de gordel om hebben (indien aanwezig.)
Daarnaast houdt het in:
De leerkracht heeft ten alle tijden een groepslijst met telefoonnummers bij zich
De leerkracht telt alle kinderen die in de bus zijn gestapt en houdt controle over de kinderen.
De leerkracht controleert of de kinderen goed zitten.
De leerkracht zorgt er voor dat er op een plek kan worden in-en uitgestapt die veilig voor de kinderen is.
De leerkracht telt wederom na het verlaten van alle kinderen uit de bus, of de groep compleet is en de bus wordt door de leerkracht gecheckt op eventueel achtergelaten spullen.
Voor alle vervoer geldt dat de kinderen van school vertrekken en ook altijd weer allemaal naar school teruggebracht worden om van daaruit evt. naar huis te gaan. Hier kan alleen een uitzondering op gemaakt worden als de leerling schriftelijk toestemming heeft van zijn ouders om hiervan af te wijken.

Veiligverkeer