Volg ons op:

Verkeer

Banner Bussel 300 70

Controle Fietsverlichting   

Op 21 oktober hebben 2 medewerkers van rijwielhandel Fitters (Vlijmen) samen met Wim v.d. Helm van VVN de verlichting van de fietsen van groep 4 t/m 8 gecontroleerd. In totaal zijn er 108 fietsen gecontroleerd. Uit de controle bleek dat veel achterlichten defect waren. Ook waren bij een groot aantal fietsen de batterijen van de fietsverlichting leeg. Tot slot ontbrak bij een aantal fietsen de reflectie op de banden. De kinderen hebben een controlekaartje meegekregen. Graag aandacht hiervoor, zeker nu we de donkere dagen weer tegemoet gaan.
Opmerkelijk was dat een grote groep kinderen hun fiets niet bij zich hadden. Wellicht dat zij thuis nog eens kunnen nagaan of hun fietsverlichting en de batterijen nog werken.

20151021 Fietsverlichting

Banner Bussel 300 70

VERSLAG UITREIKING STARS-CERTIFICERING

19 Brabantse basisscholen krijgen STARS-schild

Gedeputeerde Van der Maat: 'We zijn al goed bezig met elkaar'

De Bussel is één van de 19 basisscholen in Brabant die het STARS-label in huis heeft. De gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking van de provincie Noord-Brabant, Christophe van der Maat, reikte deze EU-certificering woensdag 8 juli uit.

Actief en veilig naar de basisschool. En dat in acht landen. Daar draait het om bij STARS. Met de nadruk op duurzaamheid, ouderbetrokkenheid en gezondheid. En (verkeers)veiligheid natuurlijk. Dit Europese project duurt drie jaar, waarvan er inmiddels twee voorbij zijn. STARS heeft drie hoofddoelen: 5% minder kinderen met de auto naar school (dus fietsend of lopend, wat goed is voor de gezondheid en de schoolomgeving veiliger maakt); een vermindering van 3.000-10.000 ton CO2-uitstoot (verbetering luchtkwaliteit); en kennisuitwisseling tussen landen, steden, regio's en scholen.

Inzet Brabantse scholen
STARS-projectleider Ronald Soemers: "We zien nu al dat we die doelen gaan halen. Dat komt mede door de inzet van 24 Brabantse basisscholen die meedoen. 19 daarvan hebben aan voldoende criteria voldaan om te worden gecertificeerd met brons of zilver. Het project biedt overigens nog ruimte voor 4 nieuwe deelnemers Aanmelden kan via info@bvlbrabant.nl.

Hoog op de agenda
Christophe van der Maat: "Ik heb verkeersveiligheid hoog op de agenda staan. Daarnaast zit samenwerking in mijn werkpakket. Samenwerking is belangrijk om de gewenste gedragsverandering in het verkeer op gang te brengen en houden. Bijvoorbeeld met en tussen scholen, ouders en gemeenten. We zijn op dat gebied al goed bezig met elkaar."

Uitrollen
Naast Nederland (Noord-Brabant) doen Duitsland (Beilefeld), Polen (Krakau), Hongarije (Budapest), Schotland (Edinburgh), Spanje (Madrid), Italië (Milaan) en Engeland (Hackney) mee aan STARS. Soemers: "We weten bijvoorbeeld van Engeland dat de regering STARS gratis gaat aanbieden aan alle 20.000 basisscholen in het land. Ook de andere landen gaan er na volgend jaar mee door en willen het uitrollen in meerdere steden. Brabant denkt erover STARS te integreren in het BVL. Zodat scholen die dat willen naast het BVL ook het STARS-certificaat kunnen halen. Daarnaast gaat Noord-Brabant samen met de andere Labelprovincies verkennen hoe we de goede elementen van STARS met het Label kunnen integreren."

Aanvulling op BVL
Van der Maat is voor de certificaat-uitreiking geïnteresseerd in de ervaringen van de scholen. De meesten daarvan hebben het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Ze zien STARS als een aanvulling daarop. De gedeputeerde hoort hoe belangrijk het is dat de politie het gezicht wat vaker laat zien op en rondom scholen. Welke activiteiten scholen ontwikkelen om verkeerseducatie leuk te maken voor de kinderen en er hun ouders bij betrekken. Zoals de Fietsvrijdag en de dropping-zone in de buurt van de school. Hij tipt: "Gemeentecolleges denken nu na over hun verkeersveiligheidsbeleid 2016-2020. Dus het thema is 'warm'. Hou jullie energie en passie vast; krijg en hou verkeersveiligheid op de agenda."

Onderwijsaanbod voor Europa
Noord-Brabant heeft een belangrijke rol binnen STARS, dat de doelen realiseert via verkeerseducatie en concrete acties op scholen. Van der Maat: "Onze provincie heeft veel ervaring met verkeerseducatie. We bouwden in 1998 het succesvolle Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Daaraan doen inmiddels bijna 800 Brabantse basisscholen mee. En bijna alle provincies hebben het Labelproject overgenomen. Ook zorgen we voor verkeerseducatie op het voortgezet onderwijs, via TotallyTraffic (TT). De EU heeft Noord-Brabant gevraagd om een passend onderwijsaanbod voor basisscholen te maken." Dat onderwijsaanbod is inmiddels ontwikkeld. Daar werken inmiddels met succes 188 scholen in zeven grote Europese steden en Noord-Brabant mee. Daarnaast biedt Brabant hulp aan de STARS-deelnemers.

Wedstrijd voor slotbijeenkomst
Het project loopt tot eind 2016, maar de STARS-slotbijeenkomst is medio februari 2016 in Brussel. Daarvoor worden vertegenwoordigers uit alle deelnemende landen uitgenodigd. Ook leerlingen. De Brabantse STARS-school met het beste 'best practice' idee mag mensen voordragen voor de Nederlandse delegatie. De sluittermijn voor het indienen van dat idee is 5 december.

Meer informatie
Meer informatie over STARS staat op www.bvlbrabant.nl/stars en op http://starseurope.org/stars_accreditation.php.

Starslabel Collage

Banner Bussel 300 70

Brabants Verkeersveilgheid Label voor de Bussel

Uitreiking Verkeer Label

Vrijdag 23 november heeft de heer Jurrien van de Veer, BVL-coördinator van de provincie Noord-Brabant het Brabants Verkeersveilgheid Label uitgereikt aan basisschool de Bussel in Vlijmen. De verkeerscommissie, bestaande uit Ilona Palte (leerkracht) en Judith Hettinga (verkeersouder), zijn samen met de schoolleider druk in de weer geweest om de vereiste documenten aan te leveren. Van de 29 verplichte punten had de school 34 punten gescoord.

Maar nog mooier, alle 11 sterren waren behaald. Een knap resultaat als beginnende BVL-school! De heer van de Veer sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop de school momenteel de verkeersveiligheid rond de school aanpakt. Ook wethouder van Bokhoven feliciteerde Heidi Smits, schoolleider, met het behalen van het label en complimenteerde school en leerlingen met de wijze waarop ze steeds bewuster met het verkeersveiligheid omgaan.
Voorafgaande aan de officiële uitreiking had de school een verkeersactie georganiseerd. De kinderen waren gedurende 2 weken zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school gekomen. Het doel van deze actie was de bewustwording van de keuze voor vervoerswijze en de bijdrage die een ieder kan leveren aan de verkeersveiligheid bij scholen. Tijdens de BVL-uitreiking werd bekend gemaakt, welke groep ‘de voetjestitel’ had gewonnen. Dit gaf een extra feestelijk tintje aan het behaalde label. Met dit label wil de Bussel duidelijk maken een verkeersveilige school te zijn.

Pijl Naar Boven

Banner Bussel 300 70

Verkeerseducatie

Aanvulling op de schoolgids 2012-2013
Vanaf groep 3 wordt er wekelijks gewerkt met de methode Wijzer door het Verkeer (oude versie). In de groepen 1en 2 worden verschillende verkeersthema’s maandelijks aan de hand van een verkeerskalender centraal gesteld. Aanvullend op het lesaanbod worden de lesmaterialen van VVN (Veilig verkeer Nederland) structureel ingezet. De ANWB-Streetwisedag wordt 2-jaarlijks ingepland. Daarnaast worden er verschillende verkeersactiviteiten uitgevoerd zoals een controle op fietsverlichting, fietskeuringen en aandacht voor een veilige verkeersroute van en naar school.

Verkeersveiligheid
De school heeft een verkeerscommissie benoemd, waarvan één verkeersouder is geregistreerd bij Veilig Verkeer Nederland, die zich inzet om de verkeersactiviteiten mede te organiseren. Daarnaast zetten zich in voor het realiseren van het activiteitenplan BVL en de veiligheid rond de school.
Het schoolplein wordt op beide locaties met een hek afgescheiden van het trottoir en de weg. Het trottoir bij de hoofdlocatie wordt met uitloophekken gescheiden van de weg, zodat de kinderen niet rechtstreeks de weg op kunnen lopen, rennen of fietsen.
Direct voor de school geldt een stopverbod. Het gebied rond de school is aangemerkt als 30 km-zone (Wilhelminastraat, Vedistraat, Prins Bernhardstraat, 100m van de kruising). De oversteek van de hoofdlocatie naar de nevenlocatie is voorzien va een verhoogde oversteekplaats, aangegeven door de daarvoor bestemde verkeersborden.

Het parkeerprobleem rond de school is tijdens het halen en brengen van kinderen problematisch. De school is in gesprek met de gemeente om aan één zijde van de Wilhelminastraat (het gedeelte met de oneven huisnummers) gedeeltelijk een stop- of parkeerverbod in te stellen.
De verkeersveiligheid wordt regelmatig in de digitale nieuwsbrief naar ouders gecommuniceerd. Ouders hebben daarnaast de mogelijkheid om onveilige verkeerssituaties te melden bij het meldpunt verkeersveiligheid.

Veilig in het verkeer
Bij uitstapjes op de fiets dragen alle kinderen een lichtgevend vestje. De leerkracht regelt daarbij 1 á 2 fietsouders.

Pijl Naar Boven

Banner Bussel 300 70

Verkeerseducatie

Aanvulling op het schoolplan 2012-2016
Om verkeer een stevige plaats te geven in ons onderwijsaanbod en om ons goed bewust te zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden die onze schoolomgeving meebrengt voor school, ouders en leerlingen willen wij planmatig werken aan het verbeteren van het verkeersonderwijs.
Daarnaast willen we de schoolomgeving voor onze leerlingen en de ouders zo veilig mogelijk maken en de leerlingen goede handvatten geven om zich te kunnen begeven in het verkeer.
Onze ambities zijn:
Het toekennen van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) in schooljaar 2012-2013
Het afstemmen van het methodisch lesbod en de lesmaterialen van VVN om een doorgaande lijn op te zetten
Het optimaliseren van de verkeersveiligheid rond de school
Om onze doelen te behalen ondernemen we de volgende activiteiten:
De schoolleider stelt het activiteitenplan BVL op
Het team beoordeelt activiteitenplan en vult aan
Het activiteitenplan wordt vastgesteld
Het samenstellen van een verkeerscommissie, bestaande uit minimaal één teamlid en één verkeersouder vanuit de Oudervereniging
Het uitvoeren van het activiteitenplan,
Het BVL wordt aangevraagd
Er vindt een beoordeling plaats aan de hand van het uitgevoerde activiteitenplan
Het toekennen van het BVL

Beoordeling en verbeterpunten
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. In september 2012 heeft een beoordelingsgesprek plaatsgevonden met de auditor van BVL. Hieruit kwamen de volgende verbeterpunten naar voren:
Nieuwe format activiteitenplan gebruiken
Digitale dossieropbouw volgens nieuwe criteria BVL
Aandacht voor gebruik materiaal VVN naast de lesmethode
Het inventariseren van de aanwezige leermiddelen
Het uitwerken de praktische projecten; de daarbij behorende bewijsdocumenten opslaan in het dossier
De school onderzoekt of aansluiting bij structureel gemeentelijk verkeersoverleg mogelijk is.
Bijlage: verbeterplan Verkeer en veiligheid

Pijl Naar Boven

Banner Bussel 300 70

Protocol vervoer

Voor het vervoer van kinderen naar verschillende activiteiten maken we gebruik van verschillende vormen van vervoer:

1. Vervoer lopend
Voor activiteiten in de buurt van de school, loopt de leerkracht samen met zijn
groep naar de plaats van bestemming. Als de groep de directe omgeving van de
school verlaat, loopt er naast de leerkracht altijd minimaal 1 extra begeleider mee (ouder, stagiaire).
2. Vervoer per fiets
Vanaf groep 6 gaan kinderen soms per fiets naar verschillende activiteiten.
De fietsen van de kinderen moeten in orde zijn.
Kinderen moeten een eigen fiets bij zich hebben, anders kunnen ze niet mee en blijven ze op school achter. Uitzonderingen worden alleen gemaakt door de groepsleerkracht. Een kind mag daarbij alleen achterop bij een leerkracht of begeleider. Kinderen beneden de 8 jaar mogen alleen achterop de fiets vervoerd worden als ze zitten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor rug,handen en voeten.
Naast de leerkracht gaan er altijd minimaal 2 extra begeleiders (ouders, stagiaires) mee.
De drie begeleiders zijn verdeeld over de rij van fietsers: één voorop, één in het midden en één achteraan.
De kinderen fietsen in de regel twee aan twee of achter elkaar.
De kinderen moeten de termen en tekens kennen die noodzakelijk zijn om veilig met een groep te kunnen fietsen (vaart minderen, ritsen, stoppen).
Er wordt altijd gestopt voor een rood stoplicht. Niet het verkeer tegen houden bij een rood stoplicht om de hele groep aan de overkant te krijgen. Als er een deel van de groep aan de overkant is en de rest nog niet, zoekt de groep aan de overkant een veilige plek om samen met één van de begeleiders te wachten op de rest van de groep.
Aan de kinderen in groep 6 wordt instructie gegeven over de specifieke eisen die worden gesteld aan kinderen als zij fietsen in een grote groep.
fiets rustig twee aan twee,
ga niet slingeren niet inhalen
blijf goed rechts rijden en waarschuw elkaar bij tegemoet komend verkeer
Tijdens het fietsen dragen de leerlingen en begeleiders verkeershesjes.
Maak met de fietsouders van te voren goede afspraken over de te volgen route
houd afstand van je voorganger
blijf steeds voor je kijken en rem op tijd, maar niet te plotseling
let op het andere verkeer, o.a. passerende auto's

3. Vervoer per auto
Per activiteit kunnen ouders aangeven of ze hierbij willen helpen. Ouders die hierbij helpen dienen in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.
Kinderen kleiner dan 1,35m moeten in een goedgekeurd en passend kinderbeveiligingssysteem zitten. Goedgekeurd zijn zitjes met labels ECE R44/03 en R44/04. Passend betekent dat het kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de lengte en gewicht van het kind. Kinderen vanaf 1,35m en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel. Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan er autogordels aanwezig zijn. (Twee kinderen/personen in één autogordel is verboden). Iedereen moet over een eigen zitplaats beschikken.
De leerkracht draagt er zorg voor dat:
Er een goede verdeling over de auto’s wordt gemaakt.
Ouders weten welke kinderen bij hen in de auto zitten.
Dat alleen kinderen groter dan 1.50 m voorin zitten
Dat alle kinderen in de gordel worden vervoerd.
Parkeergeld en benzinegeld (boven een bedrag van €10,-) wordt door school vergoed.
De leerkracht informeert de ouders zo volledig mogelijk over de plaats van
bestemming. De ouders en de leerkracht spreken samen een veilige verzamelplek af waar even gewacht kan worden voordat de kinderen aan de activiteit gaan beginnen of de activiteit gaan bezoeken.

4. Vervoer per bus
Bij georganiseerd busvervoer door derden (b.v. schoolreisje) moet een duidelijke in- en uitstapplaats worden afgesproken en bij voorkeur vóór de speelplaats. Bij inhuur wordt de plek van ophalen vastgelegd door directie.
Voor het vervoer per bus gelden de regels die door de overheid zijn vestgesteld. Dit houdt in dat:
De kinderen niet door de bus lopen tijdens het vervoer.
De kinderen de gordel om hebben (indien aanwezig.)
Daarnaast houdt het in dat:
De leerkracht heeft te allen tijde een groepslijst met telefoonnummers bij zich
De leerkracht telt alle kinderen die in de bus zijn gestapt en houdt controle over de kinderen.
De leerkracht controleert of de kinderen goed zitten.
De leerkracht zorgt er voor dat er op een plek kan worden in-en uitgestapt die veilig voor de kinderen is.
De leerkracht telt wederom na het verlaten van alle kinderen uit de bus, of de groep compleet is en de bus wordt door de leerkracht gecheckt op eventueel achtergelaten spullen.
Voor alle vervoer geldt dat de kinderen van school vertrekken en ook altijd weer allemaal naar school teruggebracht worden om van daaruit evt. naar huis te gaan. Hier kan alleen een uitzondering op gemaakt worden als de leerling schriftelijk toestemming heeft van zijn ouders om hiervan af te wijken.

Pijl Naar Boven

Banner Bussel 300 70

Meldpunt Veilig Verkeer

Het is belangrijk dat kinderen op een veilige manier naar school kunnen lopen of fietsen. De Bussel vraagt u dan ook vriendelijk om samen met ons verkeersonveilige situaties rondom de school te melden bij het Meldpunt Veilig Verkeer. Het Meldpunt Veilig Verkeer is het centrale registratiepunt waar weggebruikers onveilige verkeerssituaties kunnen melden. Met deze informatie kan VVN verkeersonveilige situaties signaleren en tevens de verkeersbeleving van weggebruikers en verkeersdeelnemers inventariseren. Met uw meldingenkrijgen VVN nog beter inzicht in verkeersonveilige situaties rondom scholen en kunnen we gezamenlijk acties ondernemen om deze situaties te verbeteren.

www.meldpuntveiligverkeer.nl

Flyer MVV2012

Pijl Naar Boven