Sociale Veiligheid op de Bussel

Uitgangspunten van de Bussel

Sociale veiligheid heeft ook te maken met het bestrijden en voorkomen van pesten, agressie, seksuele intimidatie en geweld. de Bussel heeft een Gedrags- en pestprotocol opgesteld. Beiden protocollen zijn te downloaden op www.debussel.nl.

Om pestgedrag te voorkomen, werkt de Bussel met eenduidige school- en klassenregels. Op de Bussel zijn de gedragsregels vastgelegd in onze pedagogische identiteit.In alle groepen wordt preventief  gewerkt  volgens  de  methodiek  Kanjertraining en  “Kleur”. Er wordt aandacht besteed aan normen en waarden en respectvol omgaan met elkaar. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt 2 keer per jaar in kaart gebracht met de Klimaatschaal.

Ongewenst gedrag wordt in eerste instantie besproken door de leerkracht. Bij ongeoorloofd gedrag wordt de directie op de hoogte gebracht. De directie bekijkt samen met de leerkracht en de ouders een passende maatregel.

Interne vertrouwenspersonen:

Het kan gebeuren dat er problemen ontstaan die niet zomaar even kunnen worden opgelost. Leerlingen,

leerkrachten en ouders / verzorgers kunnen dan een beroep doen op één van de 2 interne contactpersonen van de Bussel. Dit zijn twee leden van het personeel, Mervouw S. van den Hoven en mevrouw C. Mathijssen. Zij hebben de specifieke taak van interne contactpersonen op zich genomen. Zij zijn in principe altijd bereikbaar: vóór en na schooltijd, telefonisch op school of schriftelijk.

Externe vertrouwenspersonen:

Indien u niet met de interne contactpersoon tot een oplossing komt, dan bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft een zodanige positie dat deze niet verbonden is aan een schoolbestuur of individuele school. Daardoor is een grote mate van objectiviteit gewaarborgd.Deze externe vertrouwenspersoon neemt de zaak verder in behandeling en kan terecht bij diverse hulpverlenende instanties of de speciaal hiervoor in het leven geroepen klachtencommissie. De instanties voor externe vertrouwenspersonen zijn de GGD ‘Hart voor Brabant’ voor klachten t.a.v. seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik (tel. 0900-4636443) Het adres is Vogelstraat 2, 5212 VL ‘s Hertogenbosch.

Ook de inspectie van onderwijs heeft een centraal nummer beschikbaar gesteld voor vertrouwensinspecteurs van inspectie. Dit telefoonnummer is 0900-1113111.

We hopen als school dat u, wanneer u overweegt een klacht in te dienen bij een externe instantie, eerst contact zoekt met de directie van de school.

Meldcode:

Scholen hebben de plicht een meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld te hanteren. De meldcode gaat over alle vormen van kindermishandeling. Scholen zijn niet verplicht om te melden, maar wel om de meldcode actief te hanteren.

Klachtencommissie:

Bij klachten van algemene aard is de groepsleerkracht de eerst aangewezen persoon bij wie ouders terecht kunnen. In eerste instantie blijft de directie daarbij op de achtergrond. In het geval dat de klacht onvoldoende wordt verholpen, ligt de weg naar de directie open. Mocht ook na deze stap het probleem niet naar tevredenheid zijn opgelost dan komt de klachtencommissie in het vizier. Vanuit de organisatie VKO (tel. 070-3925508) wordt meer informatie verstrekt over hoe te handelen in geval van klachten. VKO is gevestigd in Den Haag en de commissie is telefonisch te bereiken en via een postbus. 82324, 2508 EH den Haag, ten name van dhr. Nentje (Secretaris). Op de website www.gcbo.nlstaat het reglement van de klachtencommissie.

De bovenstaande onderwerpen zijn uitgewerkt in onze schoolgids. Deze kunt u vinden via deze link.